Nafl: 21st night

Category : Ramadan

Ten (10) Rakat – Five Salam
Each Raka-At
– 1 Times Fatihat
– 3 times Ina Anzalnahou
– 3 times Koul’houa Allahou Ahadou

Zikre 100 Times Ya Chahidou – Oh The Temoin